Program

Målet til Miljøpartiet Dei Grøne er eit medmenneskeleg samfunn i økologisk balanse. Vi må styre økonomien etter berekraftige prinsipp og fremje fred og rettferd både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn som Vestre Slidre må byggjast på lokale ressursar som kan sikre sunn vekst. Vi vil arbeide for å styrke livskvaliteten i kommunen og stimulere til skaparkraft og kreativitet.

Vi tek mål av oss til å utforme ein heilskapleg politikk for notid og framtid, basert på tre grunnleggjande solidaritetsprinsipp: Solidaritet med andre menneske, solidaritet med framtidige generasjonar og solidaritet med dyr og natur.

20. juni, 2015

 

 

Samferdsel og transport

Valdresregionen er stor, og mange pendlar til arbeid. Vi må leggje til rette for god kollektivtrafikk, av omsyn til miljø og tryggleik.

 • Vestre Slidre har ein stor andel som pendlar ut av kommunen. Vi vil jobbe for eit betre kollektivtilbod i Valdres.
 • MDG vil arbeide for bruk av elbil til kommunale tenester, der det er mogleg.
 • Vestre Slidre må ha ladestasjonar for elbil.
 • Valdres fekk Fagernes Lufthavn Leirin som kompensasjon då Valdresbanen vart lagt ned. Om Leirin vert stengd, må Valdres få kompensasjon i form av ekstra subsidiering av busstilbodet.
 • MDG vil ha fastpris på buss i Oppland fylke: 20 kroner opp til 50 kilometer, 50 kroner for reiser over 50 kilometer. Gratis for ungdom.
 • MDG vil støtte etablering av tilbringertenester til hytteområda, slik at også hyttefolk kan ta bussen til Valdres.

 

Kommunesamanslåing

Kommunale tenester må vere lokalisert der folk bur. Livskraftige grender og lokal identitet er viktige prinsipp for MDG. Demokratiet må vere forankra i lokalmiljøet.

 • MDG Vestre Slidre vil bevare dagens kommunestruktur i Valdres. Vi krev folkerøysting omkring eventuell kommunesamanslåing i Valdres.
 • Om det blir fleirtal for samanslåing, er det viktig å bevare gode lokale samlingspunkt. Dette gjeld mellom anna bibliotek, frivilligsentral og forsamlingshus. Vi vil også fokusere på bevaring av bygdehistorie og formidling av lokal kultur.

 

Impulsar og bidrag frå andre kulturar

Vi har mange gode eksempel på at innflyttarar og flyktningar kan bidra positivt til Valdres-samfunnet. Dette viser oss at ein klok politikk på området kan bli ein ressurs for vekst og utvikling i regionen.

 • MDG Vestre Slidre ser positivt på å ta imot flyktningar til kommunen.
 • Vi må leggje til rette for innflyttarar og flyktningar som har spesielle forutsetningar for å kunne trivast og bidra i Valdres.

 

Landbruk

Vestre Slidre, med eit unikt og godt bevart stølsrike og gode beiteressursar i utmarka, har sjeldne vilkår for å utvikle eit berekraftig naturlandbruk som vil skape verdiar og sysselsetjing.

 • MDG Vestre Slidre vil ha eit strengare arealvern for å ta vare på dyrkbar mark.
 • Matjord er ein truga ressurs, og behovet for mat vil auke sterkt i åra som kjem. Vi krev at matjord som byggjast ned, blir erstatta av nye areal.
 • MDG ynskjer å arbeide for å etablere Rekrutteringsbruk i kommunen. Dette vil støtte opp om både busetjing, sysselsetjing og rekruttering til landbruk. Vi vil arbeide for å etablere ei fadderordning for nye gardbrukarar.
 • Vi vil arbeide for auka lokal foredling av mat.
 • Etablering av mobile slakteri med kjøleteneste er viktig av omsyn til dyrevelferd og matkvalitet. MDG vil støtte tiltak for etablering av slike tenester i kommunen og regionen.
 • Vi må ha fokus på bruk av lokale beiteressursar, spesielt utmarksbeitet. For å støtte opp om potensialet i utmarksressursane vil MDG Vestre Slidre arbeide for at regionen ikkje skal få auke i rovdyrbestanden.
 • Vi vil arbeide for å etablere ei ordning med yrkessjåførar som køyrer lokalmat frå Valdres til andre regionar.
 • Vi vil sjå på moglegheitene for levering av lokalmat til hyttefolk, etter eksempel av Kollektivet i Oslo og andre som driv utkøyring av mat frå små produsentar.
 • Gjerdeplikta i utmark er viktig. MDG vil arbeide for betre oppsyn med gjerder i utmarksområde.
 • Det må gjevast løyve til å setje opp gjerde rundt hytter, for å unngå at beitande husdyr blir til plage.
 • MDG vil ha forbud mot sprøyting i utmark.
 • MDG vil ha meir samarbeid mellom landbruk og andre sektorar, til dømes skule, helse og barnevern. Vi støttar tiltak som «Inn på tunet».

 

Naturforvaltning

Statsallmenninga i Vestre Slidre byr på nokre av dei beste områda i Europa for ferdsel i open og tilgjengeleg natur. Her er det gode moglegheiter for å utvikle inntektsgjevande hytteliv, turisme og friluftsliv i pakt med naturen.

 • MDG seier nei til rekreasjonskøyring med snøskuter, for å verne det fellesgodet stille natur er.
 • I område med høgt utbyggingspress er det viktig å ivareta område for landbruk, natur og fritid. Vi må prioritere beitedyr i enkelte område, og sørge for at nye hytter ikkje kjem i konflikt med stølsdrift.
 • I framtidige kommuneplanar bør ein prioritere vern av utvalde område, med tanke på å bevare opprinnelege verdiar og kulturområder.
 • Statsallmenninga må styrast lokalt, også ved eventuell kommunesamanslåing.
 • Attgroing er eit problem. Vi vil arbeide for eit program for vedhogst og krattrydding i fjellet. Dette kan skape arbeidsplassar, og vil sikre meir ope lende.
 • MDG støttar prøveprosjektet med gratis henting av granved og juletre i allmenninga, og foreslår å utvide områda for slik aktivitet.

 

Skule og kultur

MDG Vestre Slidre vil fokusere på opplæring i praktisk kunnskap frå landbruk og handverk.

 • Vi ynskjer å etablere skulehage, gjerne i samarbeid med frivilligsentralen, faglaga og lokale bønder.
 • Vi vil styrke elevane sin kjennskap til lokal matproduksjon. Gardsbesøk og torgdag kan vere aktuelle tiltak.
 • Det er viktig å sikre at skulen har ressursar til å oppretthalde eit godt tilbod i praktiske fag.

Vi ynskjer å oppretthalde eit sterkt kulturskuletilbod i kommunen, og å integrere tilbodet meir i elevane sin skuledag.